FUNDUSZ SOŁECKI 2016

Wykaz zatwierdzonych zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

  • styczeń 07, 2016
  • Piotr Kozłowski
źródło:chrostkowo.pl

Przedsięwzięcie 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - 4500 zł
         1.1. Zakup flag państwowych - 500 zł
         1.2. Zakup paliwa i części do kosiarek - 1500 zł
         1.3. Zakup kosy spalinowej - 2500 zł

Przedsięwzięcie 2 - Integracja mieszkańców sołectwa - 1500 zł
         2.1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych np. festyny,dożynki,dzień dziecka - 1500zł

Przedsięwzięcie 3 - Doposażenie świetlicy i utrzymanie bierzące - 6200 zł
         3.1. Zakup zestawu nagłośnieniowego - 4000 zł
         3.2. Zakup chemii i środków czyszczących - 500 zł
         3.3. Zakup sprzętu AGD RTV - 1700 zł

Przedsięwzięcie 4 - Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa - 3158,73 zł
         4.1. Poprawa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (zakup tablicy do koszykówki,                  materiałów do budowy boiska) - 658,73 zł
         4.2. Zakup stołów i ławek ogrodowych - 2500 zł

Przedsięwzięcie 5 - Promocja sołectwa - 1500 zł
         5.1. Wykonanie stylowej tablicy promującej sołectwo - 1500 zł

razem fundusz sołecki: 16858,73 zł                                    

Podstawa prawna

            Na podstawie przepisów art.2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) wielkość środków z funduszu sołeckiego na rok 2016 przypadająca dla sołectwa KLĘPINO wynosi 16 858,73 złotych.

            Zgodnie z art.2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) środki funduszu przeznaczone są na "przedsięwzięcia", które:
-są zadaniami własnymi gminy,
-poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców,
-są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

            1) Wniosek sołectwa powinien być uchwalony przez zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania przypadającej sołectwu puli środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy i złożony wójtowi najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
            2) Sołectwo ma prawo przeznaczyć środki funduszu sołeckiego tylko na zadania będące zadaniami własnymi gminy i na inwestycje na nieruchomości, do której gmina ma tytuł prawny.
            3) We wniosku sołectwo musi podać konkretne przedsięwzięcia, na które chce przeznaczyć środki z puli funduszu sołeckiego. Nie mogą to być ogólnikowe sformułowania, tylko konkretnie wskazane przedsięwzięcia albo kilka konkretnych przedsięwzięć.
            4) We wniosku nie może zabraknąć oszacowania kosztów, przy czym nie mogą one być znacznie niedoszacowane. Nie powinny być też przeszacowane, co skutkować będzie utratą tej części kwoty, która faktycznie nie została wydana na realizację z tego powodu, że koszty realizacji były niższe. Zawyżenie kosztów zadania może być podstawą odrzucenia przez wójta wniosku z powodu przekroczenia przypadającej sołectwu kwoty. Należy zwrócić uwagę, aby oszacować wszystkie składniki przedsięwzięcia uwzględniając realne ceny z rynku lokalnego.
            5) Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie np. musi być kworum, w głosowaniu biorą udział osoby uprawnione tj. mające status stałego mieszkańca.
            6) Wniosek musi być prawidłowo uzasadniony tj. należy napisać jakie zadania własne gminy, będą realizowane za pomocą danego przedsięwzięcia: np. organizacja przez mieszkańców festynu z okazji "Dnia dziecka" - realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do działania i rozwoju sołectwa, aktywności obywateli oraz sprawy kultury.

Warto kliknąć

gmina.stargard.pl

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
tel. 91 56 13 410, fax 91 56 13 411
e- mail: sekretariat@gmina.stargard.pl
Urząd czynny pon-pt: 730-1530

powiatstargardzki.pl

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
tel. 91 48 04 800, fax 91 48 04 801,
e- mail: starostwo@powiatstargardzki.pl
Urząd czynny pon-pt: 800-1600

bpklepino.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard
Klępino 32A, 73-110 Stargard
tel. 792 587 200
e- mail: biblioteka@gmina.stargard.pl

malkocin.online

Internetowa strona sołectwa Małkocin
e-mail:malkocin@hotmail.com
sołtys: Marta Hawrylak