FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Wykaz zatwierdzonych zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Przedsięwzięcie 1 - Integracja mieszkańców wsi - 1900 zł
         1.1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych np. festyny,dożynki,dzień dziecka - 1500zł
         1.1. Zakup kompletów ogrodowych - zakup namiotu - 400 zł

Przedsięwzięcie 2 - Doposażenie świetlicy i utrzymanie bierzące - 150 zł
         2.1. Zakup chemii i środków czyszczących - 150 zł

Przedsięwzięcie 3 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - 2600 zł
         3.1. Zakup paliwa - 1500 zł
         3.2. Zakup części do kosiarek - utrzymanie - 300 zł
         3.3. Remont wiat biesiadnych przy świetlicy - 600 zł
         3.4. Zakup koszy drewnianych przy świetlicy - 200 zł

Przedsięwzięcie 4 - Bezpieczeństwo mieszkańców wsi - 22000,34 zł
         4.1. Projekt budowy oświetlenia drogowego na dz. 45/1, 45/2, 46/2, 47 - dł. sieci 320m - 22000,34 zł

razem fundusz sołecki: 26650,34 zł                                    

Opublikowano  •  styczeń 29, 2019Podstawa prawna

            Na podstawie przepisów art.2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) wielkość środków z funduszu sołeckiego na rok 2019 przypadająca dla sołectwa KLĘPINO wynosi 26 650,34 złotych.

            Zgodnie z art.2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) środki funduszu przeznaczone są na "przedsięwzięcia", które:
-są zadaniami własnymi gminy,
-poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców,
-są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

            1) Wniosek sołectwa powinien być uchwalony przez zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania przypadającej sołectwu puli środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy i złożony wójtowi najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
            2) Sołectwo ma prawo przeznaczyć środki funduszu sołeckiego tylko na zadania będące zadaniami własnymi gminy i na inwestycje na nieruchomości, do której gmina ma tytuł prawny.
            3) We wniosku sołectwo musi podać konkretne przedsięwzięcia, na które chce przeznaczyć środki z puli funduszu sołeckiego. Nie mogą to być ogólnikowe sformułowania, tylko konkretnie wskazane przedsięwzięcia albo kilka konkretnych przedsięwzięć.
            4) We wniosku nie może zabraknąć oszacowania kosztów, przy czym nie mogą one być znacznie niedoszacowane. Nie powinny być też przeszacowane, co skutkować będzie utratą tej części kwoty, która faktycznie nie została wydana na realizację z tego powodu, że koszty realizacji były niższe. Zawyżenie kosztów zadania może być podstawą odrzucenia przez wójta wniosku z powodu przekroczenia przypadającej sołectwu kwoty. Należy zwrócić uwagę, aby oszacować wszystkie składniki przedsięwzięcia uwzględniając realne ceny z rynku lokalnego.
            5) Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie np. musi być kworum, w głosowaniu biorą udział osoby uprawnione tj. mające status stałego mieszkańca.
            6) Wniosek musi być prawidłowo uzasadniony tj. należy napisać jakie zadania własne gminy, będą realizowane za pomocą danego przedsięwzięcia: np. organizacja przez mieszkańców festynu z okazji "Dnia dziecka" - realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do działania i rozwoju sołectwa, aktywności obywateli oraz sprawy kultury.