STATUT SOŁECTWA KLĘPINO

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński

  • marzec 31, 2011
  • Urząd Gminy Stargard

Statut Sołectwa Klępino

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Ogół mieszkańców wsi Klępino, tworzy sołectwo Klępino, zwane dalej "sołectwem".

§ 2

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:


          1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
          2) uchwały Nr XXXI/249/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia sołectw w gminie Stargard Szczeciński,
          3) Statutu Gminy Stargard Szczeciński
          4) niniejszego statutu.

Rozdział II
Pozycja prawna sołectwa

§ 3


          1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.
          2. Sołectwo nie posiada osobowoœci prawnej.
          3. Statut sołectwa okreœla organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów.
          4. Sołectwo realizuje zadania własne samodzielnie zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym statucie.
          5. Zmiany podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały rady gminy po przeprowadzeniu konsultacji z               mieszkańcami gminy lub sołectwa.

Rozdział III
Zakres działania sołectwa

§ 4

Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty swoich mieszkańców.

§ 5


          Zadania sołectwa:
          1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,
          2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
          3) organizowanie samopomocy mieszkańców i współnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymaniu porzšdku i               upowszechnianiu kultury.

§ 6


          Zadania określane w § 5 sołectwo realizuje poprzez:
          1) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
          2) występowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości organów sołectwa,
          3) inicjowanie czynów społecznych,
          4) organizowanie udziału w konkursach mających na celu poprawę estetyki sołectwa,
          5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 7


          1. Organami sołectwa są:
               a) zebranie wiejskie
               b) sołtys
          2. Kadencja sołtysa trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru nowego,
          3. Organy sołectwa są obowiązane przestrzegać samorządności i jawności pracy.
          4. Organy sołectwa co najmniej raz w roku są zobowiązane składać przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności, a w szczególności:
               1) wykonanie planu rzeczowo-finansowego,
               2) realizacji uchwał zebrania,
               3) podejmowanych czynnościach w okresie od ostatniego zebrania

§ 8


          1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.
          2. Sołtys jest organem wykonawczym.
          3. Rada sołecka jest organem wspomagającym pracę sołtysa.

Rozdział V
Zakres działania organów sołectwa

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 9


          1. Zebranie wiejskie jest najwyższą władzą w sołectwie.
          2. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia, oraz stale zamieszkują na terenie               sołectwa i zostały wpisane do stałego rejestru wyborców.
          3. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa na jego wniosek lub na wniosek:
               1) co najmniej 1/5 mieszkańców, o których mowa w ust. 2,
               2) rady sołeckiej,
               3) rady gminy,
               3) wójta gminy.
          4. o Terminie zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa zawiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed datą jego zwołania.
          5. Uchwały i wnioski podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
          6. W przypadku braku quorum określa § 9 ust. 5, ustala się dodatkowym terminem zebrania, przez który rozumie się tę samą datę lecz o pół godziny później.
          7. Podjęte uchwały i wnioski są ważne bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania.
          8. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
          9. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż raz do roku.
          10. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:
               a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbyło,
               b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu i stwierdzenie jego prawomocności (lista obecności),
               c) nazwiska osób zaproszonych uczestniczących w zebraniu,
               d) zatwierdzony porządek obrad, wybór protokolanta,
               e) przebieg obrad,
               f) uchwalenie na zebraniu uchwały,
               g) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta

§ 10


          1. do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.
          2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego nalezy w szczególności:
               1) wybór i odwołanie organów sołectwa,
               2) uchwalenie planu rzeczowo-finansowego,
               3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołtysa,
               4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołeckich,
               5) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwały rady gminy w sprawach:
                    a) projektu budżetu gminy na dany rok,
                    a) projektu zmiany statutu sołectwa,
                    a) innych uchwał rady gminy,
               7) uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy,
               7) wójt gminy przekazane uchwały lub opinie załatwia w e własnym zakresie, lub przekazuje do rozpatrzenia radzie gminy.
          3. Zebranie wiejskie może dokonać wyboru rady sołeckiej jako organu wspomagającego sołtysa, określając jej skład liczbowy

Sołtys

§ 11


          1. Sołtys jest organem wykonawczym.
          2. Do podstawowych kompetencji sołtysa należy:
               1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
               2) organizowanie zadań sołectwa,
               3) zwoływanie zebrania wiejskiego,
               4) prowadzi zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.
          3.Sołtys ma prawo:
               1) uczestniczyć w sesjach rady gminy (bez prawa do głosowania),
               2) występować z zapytaniem i zabierać głos w trakcie obrad sesji, na zasadach określonych w statucie gminy.

Rada Sołecka

§ 12


Rada sołecka jest organem wspomagającym pracę sołtysa.

§ 13


          1. Rada sołecka składa się z 3-7 osób.
          2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.
          3. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.

Rozdział VI
Wybór i odwołanie sołtysa oraz rady sołeckiej

§ 14


          1. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
          2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje rada gminy w dodze uchwały.
          3. Rada gminy wyznacza termin i miejsce zebrania oraz przewodniczącego zebrania spośród radnych.
          4. W uchwale wskazuje się także termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 9 ust.6.
          5. (skreślony).
          6. Wybór sołtysa i rady sołeckiej w przypadku określonym w ust. 4 odbtwa się bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 15


          1. Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród mieszkańców uprawnionych               do głosowania, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
          2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
               a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
               b) przeprowadzenie głosowania,
               c) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
               d) sporządzanie protokołu o wynikach wyboru.
          3. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz członkowie komisji skrutacyjnej.
          4. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
          5. Członkowie organów sołectwa są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.
          6. Wyboru poszczególnych organów sołectwa dokonuje się odrębnie.
          7. W przypadku takiej samej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

§ 16


          1. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyboru sołtysa lub rady sołeckiej.
          2. Rada Gminy uwzględniając protest wyznacza nowy termin i miejsce zebrania oraz przewodniczącegozebrania dla przeprowadzenia ponownych wyborów.

§ 17


          1. Wnioski o dwołanie sołtysa lub rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków kierowane są do rady gminy.
          2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:
               1) radny rady gminy,
               2) wójt gminy,
               3) 1/5 ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
          3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. W szczególności rozpatrywane będą wnioski dotyczące:
               1) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
               2) nie wykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
          4. Zebranie wiejskie jest obowiązane wysłuchać wyjaśnień i racji zainteresowanego.
          5. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
          6. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej stanowi podstawę zarządzenia wyborów uzupełniających, przy zastosowaniu przepisów § 15 niniejszego statutu.
          7. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji członka rady sołeckiej nie stanowi podstawy do zarządzenia wyborów uzupełniających, jeżeli skład rady sołeckiej nie zmieni się poniżej minimalnego składu, określonego w § 13 ust. 1 statutu.

§ 18


          1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest za pośrednictwem budżetu gminy.
          2. Sołtys lub rada sołecka występuje z wnioskiem do Rady Gminy o przydzielenie środków finansowych na sołectwa. Wniosek wymaga akceptacji zebrania               wiejskiego.

§ 19

Obsługę finansowo-księgową sołectwa prowadzi urzšd gminy.

Rozdział VII
Mienie sołectwa

§ 20


          1. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia gminnego znajdującego się w jego granicach.
          2. Decyzję o ich przekazaniu podejmuje rada gminy.

Rozdział VIII
Kontrola oraz nadzór nad działalnością sołectw

§ 21


          1. Rada Gminy sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością sołectwa i jego organów przy pomocy komisji rewizyjnej.
          2. Zasady i tryb kontroli wykonawczej przez komisję rewizyjną określa statut gminy.

Rozdział IX

§ 22


          1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały rady gminy.
          2. Wyjaśnień zapisów niniejszego statutu udziela wójt gminy.

Warto kliknąć

gmina.stargard.pl

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
tel. 91 56 13 410, fax 91 56 13 411
e- mail: sekretariat@gmina.stargard.pl
Urząd czynny pon-pt: 730-1530

powiatstargardzki.pl

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
tel. 91 48 04 800, fax 91 48 04 801,
e- mail: starostwo@powiatstargardzki.pl
Urząd czynny pon-pt: 800-1600

bpklepino.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard
Klępino 32A, 73-110 Stargard
tel. 792 587 200
e- mail: biblioteka@gmina.stargard.pl

malkocin.pl

Internetowa strona sołectwa Małkocin
e-mail:malkocin@hotmail.com
sołtys: Grzegorz Stępień
tel. 91 577 63 66